• Strona główna
  • Ranbaxy w Polsce
  • Ranbaxy na świecie
  • Historia
« powrót

SILDENAFIL Ranbaxy (Sildenafilum)


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sildenafil Ranbaxy, 25 mg, tabletki powlekane
Sildenafil Ranbaxy, 50 mg, tabletki powlekane
Sildenafil Ranbaxy, 100 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Sildenafil Ranbaxy i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil Ranbaxy
3. Jak stosować lek Sildenafil Ranbaxy
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Sildenafil Ranbaxy
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. CO TO JEST LEK SILDENAFIL RANBAXY i W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Sildenafil Ranbaxy należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek Sildenafil Ranbaxy ułatwia osiągniecie wzwodu jedynie pod wpływem pobudzenia seksualnego. Lek Sildenafil Ranbaxy nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Lek Sildenafil Ranbaxy nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Lek Sildenafil Ranbaxy jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji, definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SILDENAFIL RANBAXY

Kiedy nie stosować leku Sildenafil Ranbaxy

- jeśli pacjent przyjmuje leki zwane azotanami, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej). w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty;
- jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, np.: azotyn amylu (przyjmowany wziewnie w celach rekreacyjnych), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego;
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syldenafil lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Sildenafil Ranbaxy;
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub wątroby;
- jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu, zawał serca lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi;
- jeśli pacjent ma rzadką dziedziczną chorobę oczu (taką jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, retinitis pigmentosa);
- jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sildenafil Ranbaxy

Należy poinformować lekarza o:
- niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość czerwonych krwinek), białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku kostnego);
- anatomicznym zniekształceniu prącia lub chorobie Peyroniego;
- dolegliwościach ze strony serca; w tej sytuacji lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;
- chorobie wrzodowej żołądka lub zaburzeniach krzepnięcia krwi (jak hemofilia);
- nagłym pogorszeniu widzenia lub nagłej utracie wzroku; należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Ranbaxy i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi ani miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń wzwodu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki.

Stosowanie leku Sildenafil Ranbaxy z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Sildenafil Ranbaxy może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu dławicy piersiowej. w sytuacji wymagającej nagłej interwencji medycznej, należy poinformować personel medyczny o zażyciu leku Sildenafil Ranbaxy oraz kiedy miało to miejsce. Nie należy przyjmować leku Sildenafil Ranbaxy jednocześnie z innymi lekami bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Sildenafil Ranbaxy, jeśli pacjent przyjmuje leki zwane azotanami, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy; są one często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej.

Nie należy stosować leku Sildenafil Ranbaxy, jeśli pacjent przyjmuje produkty uwalniające tlenek azotu, np.: azotyn amylu (przyjmowany wziewnie w celach rekreacyjnych), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować potencjalnie niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów przyjmujących leki z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) leku Sildenafil Ranbaxy.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu nadciśnienia tętniczego lub powiększenia gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub uczucia omdlewania, które mogą być objawami spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego siadania lub wstawania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie Sildenafil Ranbaxy i leki alfa-adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Sildenafil Ranbaxy. w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku alfa-adrenolitycznego przed zastosowaniem leku Sildenafil Ranbaxy. Lekarz może zalecić zastosowanie mniejszej początkowej dawki (25 mg) leku Sildenafil Ranbaxy.

Stosowanie leku Sildenafil Ranbaxy z jedzeniem i piciem

Lek Sildenafil Ranbaxy może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub bez niego. Jednakże przyjmowanie leku Sildenafil Ranbaxy w czasie spożywania obfitych posiłków może opóźnić początek działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać działanie leku, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed przyjęciem leku Sildenafil Ranbaxy.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Sildenafil Ranbaxy nie jest wskazany u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sildenafil Ranbaxy może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem maszyn powinni sprawdzić, w jaki sposób reagują na lek.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sildenafil Ranbaxy
Lek Sildenafil Ranbaxy zawiera barwnik czerwień koszenilową E124, lak , który może wywoływać reakcje alergiczne.


3. JAK STOSOWAĆ LEK SILDENAFIL RANBAXY

Lek Sildenafil Ranbaxy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. w przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Sildenafil Ranbaxy powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W razie wrażenia, że działanie leku Sildenafil Ranbaxy jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sildenafil Ranbaxy umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle jednak wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku Sildenafil Ranbaxy może nastąpić później, jeśli zostanie on przyjęty podczas obfitego posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po przyjęciu leku Sildenafil Ranbaxy nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Ranbaxy

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Przyjęcie dawki większej niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku.

Nie należy przyjmować większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Sildenafil Ranbaxy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Sildenafil Ranbaxy są zwykle łagodne, umiarkowane i krótkotrwałe.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:
- powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie powinien przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
- powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Sildenafil Ranbaxy, mogą wywoływać reakcje uczuleniowe. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po przyjęciu leku Sildenafil Ranbaxy wystąpią następujące objawy:
• nagły świszczący oddech,
• trudności w oddychaniu lub zawroty głowy,
• obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Sildenafil Ranbaxy. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku Sildenafil Ranbaxy i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inna działania niepożądane obejmują:
Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 pacjentów) jest ból głowy.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100) obejmują: uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (w tym widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa i zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000) to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie i (lub) zaczerwienienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, uczucie senności, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000) to: wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, omdlenia, udar mózgu, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu to: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagły zgon, zawał serca lub przemijające niedokrwienie mózgu. u większości, ale nie u wszystkich chorych zaburzenia czynności serca miały miejsce już przed przyjęciem leku. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy te działania niepożądane miały bezpośredni związek ze stosowaniem leku Sildenafil Ranbaxy. Zgłaszano również przypadki wystąpienia drgawek lub napadów padaczkowych i ciężkich reakcji skórnych charakteryzujących się wysypką skórną, pęcherzami, łuszczeniem się skóry i bólem, wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SILDENAFIL RANBAXY

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku Sildenafil Ranbaxy po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA i INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Sildenafil Ranbaxy

- Każda tabletka powlekana 25 mg leku Sildenafil Ranbaxy zawiera 25 mg syldenafilu, w postaci syldenafilu cytrynianu.
- Każda tabletka powlekana 50 mg leku Sildenafil Ranbaxy zawiera 50 mg syldenafilu, w postaci syldenafilu cytrynianu.
- Każda tabletka powlekana 100 mg leku Sildenafil Ranbaxy zawiera 100 mg syldenafilu, w postaci syldenafilu cytrynianu.

- Inne składniki leku to:
o rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian,
o otoczka tabletki: hypromeloza, czerwień koszenilowa (E124), lak, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), indygotyna (E132), lak.

Jak wygląda lek Sildenafil Ranbaxy i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 25 mg leku Sildenafil Ranbaxy są barwy czerwonej, o kształcie zaokrąglonego trójkąta, z wytłoczonym napisem „S21” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Tabletki powlekane 50 mg leku Sildenafil Ranbaxy są barwy czerwonej, o kształcie zaokrąglonego trójkąta, z wytłoczonym napisem „S22” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Tabletki powlekane 100 mg leku Sildenafil Ranbaxy są barwy czerwonej, o kształcie zaokrąglonego trójkąta, z wytłoczonym napisem „S23” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Tabletki są dostępne w opakowaniach blistrowych zawierających po 4 i 8 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 11
02 – 954 Warszawa

Wytwórca:
Ranbaxy Ireland Limited
Spafield, Cork Road, Cashel
Co. Tipperary, Irlandia.

Terapia S.A.
Str. Fabricii Nr 124
Cluj-Napoca 400 632
Rumunia

Basics GmbH
Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen
Niemcy


Data zatwierdzenia ulotki: 10.05.2012


« powrót